خرید به صورت کارت به کارت پک ME

برای خرید به صورت کارت به کارت، ابتدا مبلغ 2300000 تومان به شماره کارت 6037997213040109 بانک ملی به نام محمد سلیمانی فر واریز کرده و سپس اقدام به پر کردن فرم به همراه تصویر فیش واریزی کنید.