خرید به صورت کارت به کارت

برای خرید به صورت کارت به کارت، ابتدا مبلغ 2,000,000 تومان به شماره کارت 6037997213040109 بانک ملی به نام محمد سلیمانی فر واریز کرده و سپس اقدام به پر کردن فرم به همراه تصویر فیش واریزی کنید.